சனி, 28 மார்ச், 2009

கடந்த வார சந்தைகள்

கடந்த வார சந்தைகள் !!!

indices == wkly cls = change ( - or + )
**************** ******************
nikkie = 8626.90 = + 681.01 .
ftse = 3898.85 = + 56 .
dow = 7776.18 = + 497.80 .
nasdaq = 1545.20 = + 87.93 .
h .seng = 14119.50 = + 1285.99 .
kospi = 1237.51 = + 66.57 .
nifty = 3108.65 = + 301.60 .
sensex = 10048.49 = + 1081.81 .
*********** ************* ****************