ஞாயிறு, 15 மார்ச், 2009

கடந்த வார சந்தைகள் !!!

indices == wkly cls = change ( - or + )
**********************************
nikkie = 7569.28 = + 396.18 .
ftse = 3753.68 = + 222.95 .
dow = 7223.90 = + 597.04 .
nasdaq = 1431.50 = + 137.65 .
hang seng = 12525.50 = + 604.28.
kospi = 1126.03 = + 71.00 .
nifty = 2719.25 = + 99.10 .
sensex = 8756.61 = + 430.79.

****************************************************