திங்கள், 23 மார்ச், 2009

கடந்த வார சந்தைகள் @

கடந்த வார சந்தைகள் !!!
indices == wkly cls = change ( - or + )
nikkie = 7945.90 = + 376.62 .
ftse = 3842.85 = + 89.17 .
dow = 7278.38 = + 54.48 .
nasdaq = 1457.25 = + 25.77.
h. seng = 12833.50 = + 308.28.
kospi = 1170.90 = + 44.87 .
nifty = 2801 = + 82.10 .
sensex = 8966.68 = + 210.07.
*********** ********* ************ ****************