ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல், 2009

கடந்த வார சந்தைகள் !!!

கடந்த வார சந்தைகள் !!

INDICES == WKLY CLS = CHANGE ( - OR + )
**************** ******************
NIKKIE = 8707.99 = - 256 .53 .
FTSE = 4155.99 = +63.19.
DOW JONES = 8076.29 = - 55.95.
NASDAQ = 1694.29 = + 21.22 .
HANG SENG = 15258.85 = - 342. 32 .
KOSPI = 1283. 16 = - 45 .29 .
NIFTY = 3480.75 = +96.05 .
SENSEX = 11329 = + 306 .34 .
SGX NIFTY = 3499 = +115 .

*********** ************* ****************