சனி, 4 ஏப்ரல், 2009

கடந்த வார சந்தைகள் !!!

indiceS == wkly cls = change ( - or + )
**************** ******************
NIKKIE = 8749 .90 = + 122.94 .
FTSE = 4029.67 = + 130.82.
dow = 8017.59 = + 241.41.
nasdaq = 1612.87 = + 76.67 .
h .seng = 14545.69 = + 426.19 .
kospi = 1283.75 = + 46.24 .
nifty = 3211.05 = + 102.40 .
sensex = 10348.49 = + 300.84 .

*********** ************* ****************