சனி, 6 ஜூன், 2009

கடந்த வார சந்தைகள்

கடந்த வார சந்தைகள் !!
INDICES == WKLY CLS = C HANGE ( - OR + )
**************** ******************
NIKKIE = 9768.01= +246.69 .
FTSE = 4438.56 = +20.62 .
DAX = 5077.23 = +136.41
CAC = 3339.05 = +61.35
STRAITES = 2396.35 = +67.35
DOW JONES = 8763.13 = +262.81 .
NASDAQ = 1849.42 = +75.09 .
HANG SENG = 18679.53 = +508.30 .
KOSPI = 1398=+ 70 .
NIFTY = 4586.90 =+ 138 .
SENSEX = 15103 = +478 .
SGX NIFTY = 4587 = + 138 .

*********************************************************