ஞாயிறு, 14 ஜூன், 2009

@ கடந்த வார சந்தைகள் @

கடந்த வார சந்தைகள் !!
INDICES == WKLY CLS = C HANGE ( - OR + )
**************** ******************
NIKKIE = 10135 = +367.81 .
FTSE = 4441.95 = +3.62 .
DAX = 5069.24 = +8.
CAC = 3326.14 = +13.35 .
STRAITES = 2377.07 = -19.
DOW JONES = 8799.26 = +36 .
NASDAQ = 1858.80 = +9.09 .
HANG SENG = 18889.68= +210 .
KOSPI = 1428.59=+ 30 .
NIFTY = 4583.40 =-3 .
SENSEX = 15237 = +134 .
SGX NIFTY = 4585 = -2 .

*********************************************************