ஞாயிறு, 21 ஜூன், 2009

கடந்த வார சந்தைகள் !!!

INDICES == WKLY CLS = C HANGE ( - OR + )
**************** ******************
NIKKIE = 9786 = - 348.71 .
FTSE = 4345.93 = -96.02 .
DAX = 4839.46 = -229.78.
CAC = 3221.27 = -104.87 .
STRAITES = 2273.18= 103.89.
DOW JONES = 8539.73 = 259.53 .
NASDAQ = 1823.03 = -35.07 .
HANG SENG = 17920.93= -969 .
KOSPI = 1383.34= - 45.25 .
NIFTY = 4313.60 =- 270 .
SENSEX = 14521.89 = -715.11.
SGX NIFTY = 4585 = -2 .

*********************************************************